Gratulera med dagen!

30. november 2014, på den første dag i det nye kyrkjeåret, vart den nye kyrkja i Knarvik vigsla. Fungerande biskop Jan Otto Myrseth var full av lovord.

– Dykk har fått ei kyrkje som alt er vorte eit landemerke. Tålmodige har dykk vore uthaldande i innsatsen. Gratulerer med dagen! sa Jan Otto Myrseth. Han helsa frå Halvor Nordhaug og fortalte at vigslinga av Knarvik kyrkja var ei av dei oppgåvene han minst ville gi frå seg.

– Her i kyrkja skal generasjonar finna ein heim i det fellesskapet som sprengjer alle grenser. Kyrkja skal vere som ein rasteplass for menneske på vandring, sa jan Otto Myrseth.
Han las evangeliet for dagen frå Lukas 4 vers 16 til 22a. «Han har sendt meg for å rope ut at fangar skal få fridom og blinde få synet att, for å setje undertrykte fri og rope ut eit nådens år frå Herren».

– Tenk om vi kunne våge å tru at det forkynte ord har slik kraft i seg her og i alle andre kyrkjer i Noreg. Kvar preike i Knarvik kyrkje skal vere eit vitnemål om Kristus. Grip nåden i dag – her og nå! Mi von er at Knarvik kyrkje skal vere eit teikn for åra som kjem. Kristus er midt iblant oss, sa Jan Otto Myrseth.

Jubelgudsteneste

Kamilla Kjemphol bar krossen
Kamilla Kjemphol bar krossen

Vigslinga av Knarvik kyrkje 1. søndag i advent var ei mektig oppleving. Kyrkja vart fylt av folk. Mange måtte stå. Alle kjende glede over å ha vore med på noko stort..

– Dette er den første kyrkjeopning eg har vore med på. Det vart ei stor oppleving. Kyrkja inviterer til fornying og for oss menneske, seier prost Geir Sørebø, en av dei mange prestane som tok det i gudstenesta.

– Dette er nærast som julekvelden og 17. mai på same tid. Kyrkja stråler. Folk stråler. Vi har saman bygd ei framtid for bygda. Her skal vi hente gode impulsar, seier Øystein Aamli, formann i Alversund sokneråd.

Middag i Nordhordlandshallen etter gudstenesta

Middagen i Nordhordlandshallen smakte særs godt. Her var mot nok til alle. Alt var organisert på ein klok måte med vertar ved kvart bord. Til og med heimelaga kaker til alle. Og under middagen fekk alle ein stol å sitje på.

Middag nok til alle
Middag nok til alle

Enestående i Norge

Knarvik kirke er den eneste nye kirken som tas i bruk i år. Det gjør vigslingen 30. november ganske enestående i Norge. Neste år tas fire nye kirker i bruk.

– Jeg kommer ikke på noen annen ny kirke som er tatt i bruk her i landet i år. Derfor er vigslingsgudstjenesten i Lindås kommune 30. november ganske spesiell, sier seniorrådgiver for kirkebygg Ove Morten Berge.

Han er ansatt i Kirkerådet og har kontor knyttet til Stavanger bispedømme. Det er hans oppgave å følge opp alle nye kirker tilknyttet Den norske kirke som bygges her i landet.

– Jeg gleder meg til innvielsen av Knarvik kirke. Kirken ligger fantastisk til og vises godt igjen i området, sier Ove Morten Berge.

Han var selv med i juryen for arkitektkonkurransen knyttet til Knarvik kirke og er godt fornøyd med løsningen som ble valgt. Nå ser han frem til å se bygget ferdig innvendig.

– Hvor mange nye kirker vigsles hvert år i Norge?

– Det varierer fra år til år, men i gjennomsnitt er det vel vigslet én i året de siste 20 år.

– Hvor mange nye kirker vigsles neste år?

– Til våren vigsles Våler kirke og Ålgård kirke. Så følger Stjørdal kirke. I tillegg blir Son kirke i Østfold tatt i bruk neste år.

– Hvorfor bygges det få nye kirker?

– Det er en trend i retning av færre nye kirker. Bare i helt nye boligstrøk er det nå planer om nye kirker. I Sverige er det bygd svært få nye kirker de siste år, mens det i Danmark bygges noen. Det vi imidlertid ser, er at det blir ny aktivitet i menigheter som får nye kirker, sier Ove Morten Berge.

Sjudagarskyrkja

Knarvik Senter si nettside står det eit flott intervju med Ole D. Hagesæther som vi óg ynskjer å visa fram. Intervjuet er sitert under.

«Ole D. Hagesæther gler seg til å feira neste julaftan i nye Knarvik kyrkje. I mellomtida er gamlebispen travelt oppteken med å skaffa pengar til det etterlengta bygget.

Skalet til nyekyrkja står klart og i desse dagar er til og med kyrkjeklokka komen på plass. Men først i advent neste år vil ho ringa inn til gudsteneste for fyrste gang.

– Eg har vore med og jobba med kyrkja sidan 90-talet. Då brukte eg all min biskopelege tyngde for å få henne plassert der ho no vert bygd. Kyrkja må ligge nær det yrande livet og vere ei sjudagerskyrkje, ikkje berre for søndagar, seier han.

Den travle pensjonisten er no leiar for finanskomiteen som arbeider med å skaffa pengar til ferdigstilling av kyrkja. Totalt trengs det 15 millionar kroner.
– Det er tøft å vite at vi ikkje blir ferdig med underetasjen / aktivitetsavdelinga samtidig med resten av bygget. Men vi set i gang så snart vi får ting klart, lovar han.

For tida arbeider han og komiteen med ein stolaksjon og pengar til inventar. Men det er ikkje berre kroner og øre som trengs. Også hjelpande hender er det bruk for.
– Dugnad er ein god ting. Vi treng alle typar menneske, ikkje minst dei som ikkje kan holde ei tale, men som kanskje kan male, svinge ein hammar eller steike vafler, seier han engasjert.
– Om nokon vil vere med, så kan dei ringe meg! Alle skal få lov til å hjelpe til, smiler han..»

Sjudagarskyrkja
Foto frå Knarvik Senter si nettside: http://www.knarviksenter.no/

Ein stor milepel!

Grunnsteinsnedlegging i den nye kyrkja!

Grunnsteinsnedlegging Foto: Nordhordland

DRAUMEN ER I FERD MED Å BLI VERKELEGHEIT sa Astrid Aarhus Byrknes
Ein gledeleg dag, 15. september 2013, då grunnsteinen vart nedlagt i det som skal bli Knarvik kyrkje. Det var eit høgtideleg sus over denne historiske markeringa. Helge Tangen, leiar av byggjekomiteen, leda kyrkejlyden i prosesjon frå Misjonshuset og opp til nye-kyrkja, der klokka ringte inn til den aller fyrste gudstenesta i det som skal bli eit signalbygg for Knarvik-bygda.
Skulemusikken spela, og Alversund kammerkor song under gudstenesta. Biskop Halvor Nordhaug seier i sin tale at dette er ein festdag for oss alle – i dette monumentet, bygd i sjølve indrefileten i Knarvik! Born frå Singsingeling var til god hjelp då grunnsteinen skulle støypast ned – stor stas!
Soknerådsleiar, Øystein Aamli, avslutta gudstenesta med eit ynskje om at den nye kyrkjelyden skal nå ut med breidde til fleste mogeleg.

Under kyrkjekaffien i Nordhordlandshallen, fekk dei mange frammøtte høyra Gospelkoret synga, og det kom mange flotte ord frå talarstolen. Ordførar Byrknes kom med den store gledelege meldinga om at Trond Mohn ynskjer å finansiera orgelet i kyrkja!

Alversund sokneråd ynskjer å takka alle som har deltatt på kvar sin måte – DU betyr mykje for fellesskapen og for soknet.

Grunnsteinsnedlegging