Kyrkja vert ferdig i rett tid

Måndag 18. august er det avtalt ferdigbefaring av Knarvik Kyrkje. Då vil alt av kontraktarbeide vere ferdigstilt av 7Fjell Entreprenør.

– Vi har god kontroll. Alt vert ferdig til planlagt tid. I tida fram til formell overlevering til byggherren i slutten av september skal vi ferdigstille ein del tilleggsarbeid, samt rydde opp etter oss, fortel Ove Rondestveit, dagleg leiar i 7Fjell Entreprenør.

Han vandrar rundt saman med ein av karane som skal ferdigstille uteområdet og syner han stadene det er naudsynt å fylle på stein og jord. Utanfor inngangen skal bakken hevast 10 centimeter. Her trengst eit godt lag pukk.

– Det har vore eit spanande prosjekt å vere med på dette. Se på taket! Nokre stader ser treverket nesten kvitt ut, seier Ove Rondestveit og er fascinert over arkitekten sin måte å forme bygget på og val av materialar. Utvendig er det brukt malmfuru, som nesten gir eit «stavkyrkjepreg».

Dei breie golvborda i kyrkjerommet vart lagt på plass i sumarferien. No står golvet rundt alteret for tur. Det går an å bruke rullestol heilt opp til alteret.

– Innvendig har panelarbeidet vore krevjande. Her er mange spesielle vinklar. Alt må løyast på sin måte og det har tatt tid å få det til. Noko tilsvarande bygg finst ikkje andre stader i landet. Difor har samspelet med byggherren og arkitekten vore viktig under heile prosjektet, fortel Ove.

Han har saman med prosjektleiar Stian Raunehaug leia arbeidet med å reise Knarvik kyrkje. Han innrømmer at det vart ein krevjande og spesiell situasjon då Waldegruppen, som hadde byggeoppdraget, gjekk konkurs i fjor haust. Men takka vere gode krefter hjå Lindås Kyrkjelege Fellesråd, samt ein særdeles god jobb av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (som tek hand om konkursbuet etter Waldegruppen) kunne 7Fjell Entreprenør bli etablert og arbeidet med kyrkjebygget bli teken opp att på nyåret. Ikkje mange dagar gjekk tapt.

– Korleis har det vore å arbeid med eit kyrkjebygg?

– For vårt selskap har det vore flott å ha dette som vårt første prosjekt. Dette er eit signalbygg som skal stå i mange år. Vi må gjere ting skikkeleg og med omtanke, seier Ove Rondestveit.

Økonomi og kostnadsstyring har for byggherren vore viktig i heile prosjektet. Dette har medført at ein del kvalitetar er fjerna eller endra. Mellom anna er utomhusområdet vorte vesentleg forenkla i forhold til opprinneleg plan. Til tross for dette står kyrkja i dag som eit moderne bygg med gode tekniske installasjonar, og med innvendig lyse overflater der bruken av tre dominerer. Her er vassbåren golvvarme i heile kyrkjerommet, noko som gir ein behageleg oppvarming av rommet.

– Dette er eit bygg som Knarvik kan vere stolt av med ein heilt unik plassering over senterområdet. Eg håper likevel at kommunestyret til hausten syter for dei pengane som er naudsynt for å få innreia romma i underetasjen til kulturformål, borne- og ungdomsarbeid, seier Ove og syner oss kor flotte lokale kyrkja har også under kyrkjerommet.

Vil du eige litt av kyrkja?

Flott kyrkje!

– Ved å gje ein stol trur eg folk vil kjenne at dei eig litt av kyrkja. Eg trur mange vil tenne på ideen, seier Lars Inge Kjemphol.

Han er med i stolaksjonen og gler seg over kyrkja.

– Eg ser kyrkja frå huset mitt kvar dag. Det er eit veldig flott syn. Kyrkja tek seg godt ut, same kor du går. Ho ligg på ein særs flott stad, seier Lars Inge Kjemphol.

Den nye kyrkja treng 430 A-stolar og 100 B-stolar. Når underetasjen er klar, vert det bruk for 250 B-stolar til. A-stolane får eit eige mjukt setetrekk. Kvar A-stol kostar 2200 kroner. Det er høve til å gje ein stol, ein halv stol, ein kvart eller nokre hundrelappar.

Gåver til stolaksjonen kan sendas til konto nummer 3632.50.10635, Alversund sokn, Kyrkjevegen 1, 5911 Alversund. Eigen giro finn du her. Då vil ein også få skattefritak

Et landemerke

– Jeg håper virkelig at folk støtter stolaksjonen. Om de gir 200 kroner, 500 eller 1000 kroner er underordnet. Det viktige er at kirken er et pluss for Knarvik og fortjener vår støtte, sier Terje Hella.

Mannen som har jobbet som typograf i utallige år er ikke bare med i stolaksjonen. Han har og en viktig hånd med i boken som kommer når kirken tas i bruk.

– Jeg synes den nye kirken er veldig pen. Du ser den så tydelig når du kommer over broen. Vi har ventet på kirke i mange år. Nå er den alt blitt et landemerke, sier Terje Hella.

Gaver til stolaksjonen kan sendes til kontonummer 3632.50.10635. Se eventuelt egen giro for stolaksjonen.

Kanskje nokre kjem til å sovne under preika?

I denne føljetongen med intervju av menneske som uttalar seg og oppfordrar til å gje nokre kronasjer til stolaksjonen møter me i dag Geir Sørebø!

Han har vekse opp med kyrkjebenkar og har sjølv høyrt mange klager over nett desse benkane. Folk får vondt i ryggen.

– Knarvik kyrkje får gode stolar. Det er viktig for trivselen i ei gudsteneste. Folk skal kjenne seg vel. I åra framover ville dei alle fleste i Knarvik bruke desse stolane ved store hendingar i livet deira. Eg trur dei vil gje nokre hundrelappar for å sitje godt, seier Geir Sørebø.

Mange spander eit godt setetrekk til bilen sin. Dei vil og skjøne kor viktig kyrkjestolen er, meiner han.

– Når folk tenkjer over kor viktig rom den nye kyrkja er, trur eg dei vil gje pengar til ein stol, seier prost Geir Sørebø.

Vi minner om at den nye kyrkja treng 430 A-stolar og 100 B-stolar. Når underetasjen er klar, vert det bruk for 250 B-stolar til. A-stolane får eit eige mjukt setetrekk. Kvar A-stol kostar 2200 kroner. Det er høve til å gje ein stol, ein halv stol, ein kvart eller nokre hundrelappar.

Gåver til stolaksjonen kan sendas til konto nummer 36325010635. Sjå eventuelt eigen giro for stolaksjonen.

Ei folkegåve!

Som dykk kanskje har lagt merke til presenterar vi her på heimesida nokre utvalde som skal gje deg gode grunnar til å vere med og støtta Knarvik kyrkje, og då særskild til å skaffa siteplassar. I dag er det Øystein Aamli som ynskjer å gje deg ein god grunn!

Eg har tru på den nye kyrkja i Knarvik og tru på dei nye stolane. Dette er eit spanande prosjekt, seier Øystein Aamli, leiar i Alversund sokneråd.

Han vei at mange har bedt om å få støtte kyrkja på eit eller anna vis. Å gje ein stol kan vere ein god måte å gjere det på. Han vonar stolane kan vere ei folkegåve til den nye kyrkja.

Eg synes den nye stolen er ein fin stol og god å sitje i, seier Øystein.

Gåver til stolaksjonen kan sendas til kontonummer 3632.50.10635

Anbefaling frå ein fysioterapeut!

Gode stolar!

– Dei nye stolane kyrkja får, er gode og enkle. Dei gjev god støtte i ryggen og samstundes støtte for beina. Ryggstøet gjev etter og gjev rom for god blodsirkulasjon, seier fysioterapeut Odrunn Bowling.

Ho var sjølv spent då ho testa stolen. Ho like han godt. Den harmonerer med kyrkja. Difor vonar ho folk vil gje pengar og hjelpe kyrkjelyden til å skaffe seg desse stolane.

– Eg trur folk vil sjå at denne kyrkja vil få stor verdi. Den tilfører bygdebyen Knarvik noko, seier Odrunn Bowling.

Den nye kyrkja treng som nemd tidlegare 430 A-stolar og 100 B-stolar. Når underetasjen er klar, vert det bruk for 250 B-stolar til. A-stolane får eit eige mjukt setetrekk. Kvar A-stol kostar 2200 kroner. Det er høve til å gje ein stol, ein halv stol, ein kvart eller nokre hundrelappar.

Gåver til stolaksjonen kan sendas til konto nummer 3632.50.10635, Alversund sokn, Kyrkjevegen 1, 5911 Alversund. Eigen giro for stolaksjonen finn du her. Då vil ein også få skattefritak

 

Jublar for ny kyrkje

Øystein Aamli smilar når han ser opp mot Knarvik kyrkje. Han trur det nye landemerke i Nordhordland vil gje kyrkja ein heilt ny sjanse til å få kontakt med born, unge og vaksne.

– Det er fantastisk spanande å leie soknerådet i ei tid der vi skal få ta i bruk eit heilt nytt kyrkjebygg. Eg merker at bygget gjer folk i området nysgjerrig. Sjølv brenn eg for born og unge og for å skape ein levande kyrkjelyd, seier Øystein Aamli.

Den 28 år gamle ungdomsskulelæraren har vore leiar for Alversund sokneråd i tre år. Han vart vald inn ved siste val og kom rett inn i prosjektet utan erfaring frå soknerådsarbeid eller som leiar for ein slik organisasjon. Men han har lært mykje desse åra. Med ein far som er prest i Meland er han godt van med kyrkjelivet.

Tru på kyrkja

– Det bur mange kristne i og nær Knarvik. Nokre er aktive i frikyrkjer i nærområdet og i Bergen. Mitt mål er å samle fleire om kyrkja i Knarvik. Ei særleg utfordring vert det å få med unge tenåringar og unge vaksne, seier Øystein.

Han veit at det er vanskeleg å samle folk. Likevel har han tru på kyrkja. Kyrkjelyden har alt tilsett fire medarbeidarar i ulike stillingar som skal hjelpe til å gje trusopplæring til born og unge. Dørstokken inn til kyrkja skal vere lav. Den første veka i desember skal det skje noko i kyrkja kvar einaste dag. Tanken er at mange skal sjå og oppleve kyrkja og få lyst til å kome attende. 74 millionar kroner har Lindås kommune gitt til sjølve kyrkjebygget. Soknerådet og byggkomiteen har jobba aktivt for å halde budsjettet. Trond Mohn har gitt fem millionar kroner til nytt orgel. No går kyrkjelyden i gang med å samle inn pengar til stolar og inventar. 6,1 millionar kroner kostar det å innreie underetasjen.

Beste tomta
– Det har vore mykje diskusjon om kor kyrkja skulle plasserast. Nokre ville ha ho nærare kyrkjegarden. Ein sa det slik: Vi skal ha ei kyrkje blant dei levande. Det får vi no, tett på senteret og tett ved idrettshallen, på den beste tomta i Knarvik, seier Øystein Aamli.
Han bur sjølv like i nærleiken og synes kyrkja glir godt inn i landskapet. Kanskje vert ho som ei sjømannskyrkje når ho vert teken i bruk. Vel er det krevjande å stå midt oppe i arbeidet med denne kyrkja. Men gledene er større enn vanskane.
– Eg merker engasjementet. Nokre har jobba med dette i 20 år og brukt mykje tid på å få ei kyrkje her. Folk i området gler seg og snakkar om kyrkja. Eg trur dette skal verte veldig kjekt, seier Øystein Aamli.