Kom innom og få ein vaffel!

Kvar onsdag mellom 17:30 – 19:30 vil det vere mogeleg å komme innom kyrkja for ein kopp kaffi og vaflar. Dette vil skje etter at kyrkja er vigsla, men vi ynskjer å gjere oppmerksom på det allereie no.

Det vil ikkje vere noko program, vi ynskjer berre at du skal få setje deg ned, slappe av, smake på vaflane våre og drikke litt kaffi/saft. Kanskje du vil stikka oppom etter handleturen i senteret?

Vi ynskjer at du skal få sjå kyrkja, prate saman med nye og gamle venner.
Du kan komme innom i 2 minuttar, 10 minuttar eller 2 timar, det vel du sjølv 🙂

Alle er velkomen!

vaffel

276.000 kroner til nye stolar

Til no er det kome inn 276.000 kroner til stolar i Knarvik kyrkje.

– Då eig vi 125 av stolane som er bestilt. Målet vårt er at alle dei 430 stolane i kyrkja skal vere betalt til opninga 30. november, seier Wenche Medaas, leiar for stolaksjonsgruppa i Alversund sokn.

Det avgjerande no, meiner ho, er at kvar og ein bestemmer seg for at dei vil støtte aksjonen, og så faktisk gjer ei aktiv handling i forhold til innbetaling. Ein kan velje å delta med det beløpet ein sjølv ønskjer, eller «stille til start i eliteklassen» og gje ein heil stol til 2200 kroner.

– Vi er godt i gang og har gjort unna 1. etappe. Eg opplever at det er kultur – både i Knarvik og elles i kommunen – for å setje seg store mål for så å nå dei. Viktigast av alt er at vi står saman om å nå målet om å eige stolane den 30.11.! seier Wenche.

I tillegg til innbetaling direkte til konto eller via avtalegiro med skattefrådrag, har aksjonsgruppa også lagt til rette for kontantbetaling. Dette kan gjerast ved at ein leverer beløpet i lukka konvolutt merka «stolaksjonen» hos Lindås kyrkjelege fellesråd i Lonsvegen, eller på ei gudsteneste i Alversund eller Knarvik misjonshus.

– Eg er takksam for alt vi får inn, seier Wenche Medaas, som gler seg til å sjå stolane på plass i kyrkja. Frå dag ein vil mange besøke kyrkja, så denne gåva vil alle ha glede og nytte av, seier Wenche Medaas.

Minner om at gåver til stolaksjonen kan sendast til kontonummer 36325010635.

Einige om kyrkja på kjøkkenet

Fleire og fleire aner at Knarvik kyrkje er eit bygg reist for framtida. Men få veit at avtalen om å byggje kyrkja vart teke på eit kjøkken.

– Arbeiderpartiet styrte Lindås kommune. Vi kunne ikkje ta oss til rette på rådhuset.  Derfor valde Nils Træland frå Høgre, Bjarte Vatnøy frå Fremskrittspartiet og eg frå Kristeleg Folkeparti å sitje heime på kjøkkenet til Bjarte å forhandle om en samarbeidsavtale i 2007. Bjarte hadde små barn, mens vi hadde store born og kunne forlate dei. Kjøkkenet var ein god arbeidsplass der og da, fortel Astrid Aarhus Byrknes.

Avtalen om å byggje kyrkje i Knarvik var eit av dei historiske punkta i avtalen som vart til på kjøkkenet.

– Vi sat med blanke ark og kunne tenkje nytt. Ingen kunne straffe oss, fortel Nils Træland.

Eit godt grep

Han hadde den politiske erfaringa. Astrid var heilt ny i politikken. Likevel foreslo han henne som ordførar fordi han så ein fordel i at ho var ny. Det var Bjarte samd i. Og det grepet er begge godt nøgde med den dag i dag.

– Nils og Astrid er veldig fleksible. Det var lett å forhandle og alle partia hadde det som ein post i programmet at det skulle byggjast kyrkje i Knarvik, fortel Bjarte Vatnøy.

Det var ein stor fordel. Og i samarbeidsavtalen vart det også understreka at kyrkja skulle byggjast sentralt i Knarvik. Men kva som er sentralt, var det mykje diskusjon om i gruppene. Nils tok tak i dette og var ein pådrivar for at kyrkja skulle reisast der ho no ligg. Også biskop Halvor Nordhaug vart kopla inn om plassering av kyrkja der den ligg i dag.

Regionsenter

I 1964 vedtok Stortinget at Knarvik skulle vere et regionsenter i Nordhordland. Knarvik har vekse tiår for tiår. Med ein katedral på plass, er ein nærare målet om regionsenter.

– Kyrkja skal ikkje berre stå i nokre tiår, men i fleire hundre år. Kyrkja skin der ho no står og vil skina endå meir. Plassen er sentral både for notida og framtida. Eg trur vi trefte blink! seier Nils Træland.

Det høyrer og med til historia at Lindås hadde godt med pengar da dei tre partia danna ein koalisjon. 70 millionar kroner vart sett av til kyrkje. Men då det første anbodet var på 94 millionar kroner, sa politikarane stopp. 70 millionar kroner var nok.

Dei tenkte samstundes langsiktig. I dag er Alversund kyrkje for liten ved store gravferder. Mange må stå ute. No får Lindås ei kyrkje som er stor nok. Kyrkja vert og eit kulturhus.

– Den nye kyrkja tar seg godt ut og vil løfte regionen. Utfordringa framover vert å fylla ho med liv. Eg trur Lindås kyrkje vert ei arbeidskyrkje der det er høgt under taket, seier Astrid Aarhus Byrknes.

– Vi ante nok ikkje rekkevidda den gongen vi utarbeidet samarbeidsavtalen heime på kjøkkenet mitt. Vi har fått noko meir enn ei kyrkje, eit bygg som vil stå seg i fleire hundre år, seier Bjarte Vatnøy.

Han var sjølv vara i Lindås kyrkjelege fellesråd, samt leiar av gruppa for innsamling av eksternmidlar, og roser det arbeidet Ivar Eidsheim som leiar for rådet og Åge Paulsen som  kyrkjeverge gjorde. Gjennom ein studietur fekk dei sjå ulike nye kyrkjer og ana betre kva ei ny kyrkje kunne få å seie for Lindås.

Kulturkyrkje

– Lindås har to brassband i verdsklasse og fleire skulekorps som hevdar seg høgt. No får også dei og kora ei ny arena å syne seg fram i. Eg trur kyrkja vert ein arena for store kulturopplevingar, seier Nils Træland som gler seg over at ein barneborn er i det første kullet som skal konfirmerast i kyrkja.

Astrid er særs glad for at Trond Mohn har gjeve ei gåve på fem millionar kroner for eit nytt orgel til kyrkja. Ho ser fram til konsert med fleire dyktige organistar.

– Kva for von har dykk for Knarvik kyrkje i framtida?

– Eg trur kyrkja vil gi folk håp og vere ein trygg plass for folk som treng det. Kyrkja følger oss i lukke og sorg. Den er der i alle dei viktige fasane i livet, seier Bjarte Vatnøy.

– Mi von er at kyrkja vert ein viktig stad for born og unge. Vi har brukt mykje pengar på kyrkja. Pengar som kjem born og unge til gode i framtida, seier Nils Træland.

– Ingen ting vil glede meg meir enn at kyrkja vert fylt med folk. Vi får ein sentral møteplass for heile regionen, seier Astrid Aarhus Byrknes.

Uten ildsjelene hadde det gått dårlig

Uten ildsjelene hadde det gått dårlig med Norge. Dugnader er vårt varemerke. Men noe dugnadsarbeid er mer krevende enn folk aner.
– Arbeidet med å lede byggenemden for Knarvik kirke er 20 ganger mer omfattende enn jeg først trodde. Det er enormt krevende, men også enormt interessant, sier Helge Tangen.
Han kommer syklende til kirken, jubler over det vakre bygget han ser, der flere og flere detaljer kommer på plass. Oppriktig gleder han seg til innvielsen 1. søndag i advent og har alt begynt å ønske folk «God jul».
– Det er spennende å få være sentral i et så historisk bygg. Det vil bety noe i livet til svært mange i området og bli en viktig del av kulturmiljøet i Lindås, tror Helge Tangen.
Han er født inn i en kultur der Gud var en del av hverdagen. Kirken lå 200 meter unna barndomshjemmet på Fedje, bedehuset 300 meter.

Min rolle
– Kirken var formell og organisasjonene spirituelle, men kirken og indremisjonen var likevel hånd i hanske. De samme menneskene gikk begge steder. Min mor var renholder i kirken. Kanskje er det medvirkende til at min rolle mer har vært vaktmesteren enn forkynneren i kirke og bedehus, forteller Helge Tangen.
Kirken og bedehuset ble ankerfester i livet. Han utdannet seg til lærer i kunst og håndverk, giftet seg med Kirsten som er lærer i samme kreative fag og fikk førstejobb på Linderud skole i Oslo.
– Da vi ville flytte vestover uten å ha fått noen garanti om jobb, sa rektor: Tangen, du gambler med ditt liv! Men alt ordnet seg. Kona mi fikk først en stilling på Fedje. Jeg ble sløydlærer i Alversund. Og i 1978 var vi på plass i en lærerbolig i Knarvik begge to, forteller Helge.
Det var en pinsemenighet på Knarvik, men kirken og bedehuset var noen kilometer unna. Det innrømmer han var en underlig opplevelse. I den tiden samarbeidet tre organisasjoner om å reise en barnehage, den ene organisasjonen også et misjonsbygg. Helge kom med i dugnadsarbeidet og misjonshuset ble benyttet som interimkirke.

De første tanker
En ny prest ble ansatt og tanken om en egen kirke i Knarvik kom opp. Et kapell var en del av områdeplanen for Knarvik, men det var nærmest snakk om et gravkapell i tilknytning til en ny gravplass og kirken skulle for all del ikke konkurrere med kirken i Alversund i størrelse.
– Sokneprest Åge Palmesen og jeg ble med i en arbeidsgruppe nedsatt av soknerådet og inspirerte hverandre. I vår engasjerte naivitet hadde vi stand i Knarvik senter og begynte å samle inn penger til kirke. Vi fikk en testamentarisk gave på 100.000 kroner og tenkte alvorlig på hvordan vi kunne forvalte den så den vokste til kirkekapital, sier Helge Tangen.
Betatt av den nye kirken i Norheimsund, engasjerte de Peder Ristesund som arkitekt. Han tegnet en flott steinkirke med inngang gjennom et firkantet tårn. 27 millioner kroner ville den koste i 1993. Det var mye snakk om hvor kirken skulle ligge. Daværende biskop Per Lønning fremhevet at kirken skulle være blant de levende, ikke blant de døde, nær gravplassen.

Ny koalisjon
– Jeg engasjerte meg politisk, ble valgt inn i kommunestyret og flagget at Knarvik måtte få en kirke. Men flertallet bestemte at det først måtte anlegges en gravplass. Da gikk luften ut av ballongen, forteller Helge Tangen.
I 2007 ble en ny koalisjon skapt i Lindås. En del av det politiske programmet Kristelige Folkeparti og Fremskrittspartiet, støttet av Venstre, forhandlet frem, var at det skulle bygges ny kirke. En ny kirkeverge ble ansatt og han ble bedt om særlig å ha fokus på et nytt kirkebygg.
– Lindås kirkelige fellesråd satte ned en plan- og prosjektgruppe. En arkitektkonkurranse ble utlyst. Jeg ble bedt om å lede juryen og i neste omgang byggenemden. For å unngå å komme i skvis mellom disse vervene og arbeidet i skolen, valgte jeg, i samråd med min familie, å ta ut alderspensjon. Uten min kone Kirstens fulle støtte, hadde dette aldri gått, forteller Helge.

Lært mye
Selv har han lært ufattelig mye av å delta i arbeidet med å reise kirken. Han samarbeider med så dyktige fagfolk og verdsetter høyt arkitekt, entreprenører, byggeleder, rådgivere og håndverkere. En gang i måneden leder han byggekomiteens møte.
– Dere fikk en ekstra utfordring da Waldegruppen gikk konkurs?
– Jeg satt i møte med vår rådgiver i Rambøl i Bergen da jeg fikk en telefon fra kona som hadde sett noe på nettet. Konkursen kom som lyn fra klar himmel. Vår mann hos Rambøl, kirkevergen og advokatene gjorde en kjempejobb i dagene som fulgte. Etter bare en ukes byggestopp var arbeidet i gang igjen. Flere av konsulentene og håndverkerne fulgte oss videre, forteller Helge. Økonomisk påførte ikke konkursen kirkebygget tap, men det viste seg at det ville ta en måned ekstra å få alle byggdetaljene på plass. Det var det rom for. Alt som var planlagt, vil stå klappet og klart når kirken innvies 1. søndag i advent.

Større betydning
Det er alle de små avgjørelsene innimellom alt som opptar Helge Tangens hode. Nylig våknet han og tenkte på hvordan stolene skulle plasseres. Den første skissen gikk ikke. Rømningsveier må også sikres. Rekker forresten arkitekten å tegne et prosesjonskors og hyller til salmebøkene i helgen? Og nå må kona etter hvert få hjelp med klesvaskemaskinen. Hele tiden må små ting gjøres om av hensyn til økonomien i prosjektet.
– Hva har arbeidet gitt deg?
– Jeg har fått innblikk i store, komplekse prosesser. Det er som om tog kommer og tog går med ulike varer og ting som vi må ta stilling til. Flere beslutninger er ikke reversible. Ikke alltid ser vi konsekvensene, men tror det går bra. Kirken er et spesialdesignet bygg det ikke finnes makten til. Jeg kjenner alt den gode opplevelsen av å komme inn i kirken. Dessuten vet jeg mye om det store engasjementet kirkebygget har utløst både i Knarvik og Lindås kommune. Dette bygget vil få større betydning enn vi nå ser, sier Helge Tangen.

Kanskje fleire vil gå i kyrkja?

– Eg vonar mange sluttar opp om stolaksjonen og at det kjem så mykje pengar inn at alle kan sitje når kyrkja opnar, seier Arvid Skage.

Han reiste ut som sjømann 16 år gamal, tok maskinistutdanning, var offiser i Marinen i sju år og jobba på Mongstad i 32 år med sikring og som produksjonsleiar før han vart pensjonist. No står han på for at Knarvik skal få ei god kyrkje.

– Eg har tru på denne stolen. Den har vore i produksjon i mange år. Mange av flyplassane har han. Stolen har ein garanti på 10 år og vi reknar med å bruke han i minst 30 år, seier Arvid Skage.

Han trur fleire vil gå i kyrkja når den nye kyrkja i Knarvik opnar. Og han trur og at dette vert ei kyrkje for alle, ei kyrkje for heile folket.

– Barnetrua er viktig for meg. Her er gode verdiar å ta vare på, seier Arvid Skage.

Gåver til stolaksjonen kan sendas til kontonummer 36325010635

Vår eiga kyrkje

– Eg trur mange er glad for at denne kyrkja er komen. Eg trur folk forstår at vi må ha stolar og at dei vil hjelpe oss. Å gje ein stol kan gje eit eigarforhold til kyrkja. Folk vil tenkje at dette er deira eige kyrkje, seier Kåre Mestad.

Han har tidlegare vore prost i Nordhordland i 17 år og er som pensjonist jublande glad for at Knarvik får ei ny og flott kyrkje.

– Dette er ein draum som er vorte verkeleg. Gjennom 50 år har folk jobba for at Knarvik skulle få ei kyrkje. I 2007 vart tomta peika ut. Kyrkja ligg høgt, fritt og sentralt. Eg trur ho vil prega Knarvik positivt. I glede og takk trur eg folk vil gje til stolaksjonen, seier Kåre Mestad.

Gåver til stolaksjonen kan sendas til konto nummer 36325010635, Alversund sokn, Kyrkjevegen 1, 5911 Alversund. Eigen giro finn du her. Då vil ein også få skattefritak

60 stolar er samla inn!

Vi har til no samla inn 130.000 kroner til flotte stolar i kyrkja – dette vert 60 stolar! Tusen takk til alle som har vore med, utfordringa går vidare; støtt stolaksjonen til Knarvik kyrkje – snart har vi 100 stolar!

Gåver til stolaksjonen kan sendas til kontonummer 3632.50.10635, Alversund sokn, Kyrkjevegen 1, 5911 Alversund. Eigen giro finn du her. Då vil ein også få skattefritak.

 

Eit magisk rom

Det store gudstenesterommet inne i Knarvik kyrkje tek form. Å stå i rommet er ei magisk oppleving.

Dei trekvite borda på veggane er på plass. Det same er dei breie, store golvborda. Ein tømrar held på å få på plass dei fem centimeter tykke borda i veggane der orgelet skal stå.

No skal golvborda på plass på alteret, på høgd med ei scene. Og rommet skal ryddast. Pappen som i dag dekker golvet, skal bort.

Det er særleg vindauga som gjer rommet magisk. Dei høge vindauga har fått breie karmar langs sidene. Når kyrkja vert fylt med menneske, vil alle festa blikket på det store, runde vindauge over alteret.

Ein vert fylt av undring i dette rommet. Folk i Lindås, og heile Nordhordland, har ei stor oppleving å sjå fram til.

UTSYN: Her er store karmar rundt vindauga.
UTSYN: Her er store karmar rundt vindauga.

Tekst og foto: Tor Kristiansen