Bygginga held fram

Walde-konkursen stoppar ikkje kyrkja melder Strilen i dag.  Røyrleggar- og elektrikararbeidet, som ikkje har noko med Walde å gjera, held fram som normalt.

– Me har hatt eit statusmøte med prosjektleiar og advokat. No skal advokaten ta kontakt med bustyrar, for å sjå korleis dette prosjektet kan vidareførast, seier Torgeir Paulsen, dagleg leiar i Lindås kyrkjelege fellesråd. Les heile saka her.

Foto: Strilen 16.12.13

Sjudagarskyrkja

Knarvik Senter si nettside står det eit flott intervju med Ole D. Hagesæther som vi óg ynskjer å visa fram. Intervjuet er sitert under.

«Ole D. Hagesæther gler seg til å feira neste julaftan i nye Knarvik kyrkje. I mellomtida er gamlebispen travelt oppteken med å skaffa pengar til det etterlengta bygget.

Skalet til nyekyrkja står klart og i desse dagar er til og med kyrkjeklokka komen på plass. Men først i advent neste år vil ho ringa inn til gudsteneste for fyrste gang.

– Eg har vore med og jobba med kyrkja sidan 90-talet. Då brukte eg all min biskopelege tyngde for å få henne plassert der ho no vert bygd. Kyrkja må ligge nær det yrande livet og vere ei sjudagerskyrkje, ikkje berre for søndagar, seier han.

Den travle pensjonisten er no leiar for finanskomiteen som arbeider med å skaffa pengar til ferdigstilling av kyrkja. Totalt trengs det 15 millionar kroner.
– Det er tøft å vite at vi ikkje blir ferdig med underetasjen / aktivitetsavdelinga samtidig med resten av bygget. Men vi set i gang så snart vi får ting klart, lovar han.

For tida arbeider han og komiteen med ein stolaksjon og pengar til inventar. Men det er ikkje berre kroner og øre som trengs. Også hjelpande hender er det bruk for.
– Dugnad er ein god ting. Vi treng alle typar menneske, ikkje minst dei som ikkje kan holde ei tale, men som kanskje kan male, svinge ein hammar eller steike vafler, seier han engasjert.
– Om nokon vil vere med, så kan dei ringe meg! Alle skal få lov til å hjelpe til, smiler han..»

Sjudagarskyrkja
Foto frå Knarvik Senter si nettside: http://www.knarviksenter.no/

9. NOVEMBER – LUNSJ I SENTERET

GRATIS LUNSJ I KNARVIK SENTER, 9. NOVEMBER KL 11-13

Vi ynskje DEG velkommen til ei samling i Knarvik senter, laurdag 9. nov – med mat, litt underhaldning og lotteri. Vi vil vera tilgjengeleg for spørsmål, innspel og for ein prat rundt kyrkja. Ynskje vårt om å skapa bevissthet kring Knarvik kyrkje, starta arbeidet med å byggja kyrkjelyd, er stort – vi gler oss for alle dei små stega fram på kyrkjeveg!

(Ta gjerne kontakt om du har ein gevinst til lotteriet,ansvarlege er innsamlingsgruppa – sjå KONTAKT OSS)

DU KAN VERA MED Å BYGGJE KNARVIK KYRKJE

-DRAUMEN OM EI KYRKJE I KNARVIK ER IFERD MED Å BLI RØYNDOM-

Ei 7-dagars arbeidskyrkje med rom for alle – der ein kan møta Gud og kvarandre – både i helg og kvardag, i glede og sorg, til høgtid og andre samlingar med aktivitetar for alle aldersgrupper.

Alversund sokneråd har ansvar for givartenesta til soknet. Midlane vil bli brukt til ymse oppgåver i kyrkjelydsarbeidet. For tida ser soknerådet ei stor oppgåve i å ferdigstilla underetasjen i kyrkja, særleg med tanke på born og unge sine aktivitetar.

Ei kraftinnsats må til for at vi skal klare å nå dette målet. Ulike arrangement er planlagte for å samla inn pengar, men DU kan og vera med å realisera målet ved å bli fast givar.

Ver med på laget du og – meld deg som fast givar i dag! Hjelp oss til å sjå barometeret auke – gje gjerne ei utfordring til ein du trur har lyst til å vera med på laget ilag med oss, LA OSS BYGGJA KYRKJA SAMAN!

Meir informasjon finn du under vedlagte svarkupong (sjå på GIVARTENESTE).

Alversund sokneråd takkar for støtta!

Ein stor milepel!

Grunnsteinsnedlegging i den nye kyrkja!

Grunnsteinsnedlegging Foto: Nordhordland

DRAUMEN ER I FERD MED Å BLI VERKELEGHEIT sa Astrid Aarhus Byrknes
Ein gledeleg dag, 15. september 2013, då grunnsteinen vart nedlagt i det som skal bli Knarvik kyrkje. Det var eit høgtideleg sus over denne historiske markeringa. Helge Tangen, leiar av byggjekomiteen, leda kyrkejlyden i prosesjon frå Misjonshuset og opp til nye-kyrkja, der klokka ringte inn til den aller fyrste gudstenesta i det som skal bli eit signalbygg for Knarvik-bygda.
Skulemusikken spela, og Alversund kammerkor song under gudstenesta. Biskop Halvor Nordhaug seier i sin tale at dette er ein festdag for oss alle – i dette monumentet, bygd i sjølve indrefileten i Knarvik! Born frå Singsingeling var til god hjelp då grunnsteinen skulle støypast ned – stor stas!
Soknerådsleiar, Øystein Aamli, avslutta gudstenesta med eit ynskje om at den nye kyrkjelyden skal nå ut med breidde til fleste mogeleg.

Under kyrkjekaffien i Nordhordlandshallen, fekk dei mange frammøtte høyra Gospelkoret synga, og det kom mange flotte ord frå talarstolen. Ordførar Byrknes kom med den store gledelege meldinga om at Trond Mohn ynskjer å finansiera orgelet i kyrkja!

Alversund sokneråd ynskjer å takka alle som har deltatt på kvar sin måte – DU betyr mykje for fellesskapen og for soknet.

Grunnsteinsnedlegging